Prawo karne i wykroczenia

W zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, polegające na obronie podejrzanych i oskarżonych, zarówno w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenie/śledztwo), jak również w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach. Pomoc prawna obejmuje zarówno postępowania w sprawach o przestępstwa, jak również wykroczenia. Ponadto w sprawach karnych Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz pokrzywdzonych, reprezentując ich interesy przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości, w tym również w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa karnego i wykroczeń odnoszą się do takich zagadnień jak m.in.

  • obrona obwinionych w sprawach z zakresu wykroczeń,
  • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe),
  • zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania,
  • zażalenie na umorzenie postępowania,
  • udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniach z udziałem stron, przesłuchaniach świadków, biegłych, oględzinach, konfrontacjach,
  • udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych,
  • odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.